Minskad eller effektiv saltanvändning längs vägar SE641895-136028.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0141468
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Förslag till åtgärd. Minskad eller effektiv saltanvändning längs vägar. Åtgärden syftar till att minska risken för höga kloridhalter orsakade av väg identifierad i påverkansanalysen för grundvatten från 2013. Antal km väg som föreslås åtgärdas är beräknat utifrån de saltade vägar som redovisas i påverkansanalysen.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 30 Kilometer
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Trafik och vägåtgärd
 
Förebyggande av vägsaltpåverkan
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
10 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-02-02 20:56
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Senast uppdaterad
2015-04-08 09:26
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Blidsberg-Ulricehamn - WA55834065
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Ätran - AREA00586
Delområde/Ansvarsområde
Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde
Ätran - SE103000
Delavrinningsområde
Ovan Silebäcken - SE642743-136442
Inloppet i Åsunden - SE641525-136020
Utloppet av Åsunden - SE640084-135251
Mynnar i Ätran - SE642317-135929
Vatten
Blidsberg-Ulricehamn - WA55834065
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Ulricehamn - 1491

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

9. Grundvatten av god kvalitet Positiv

Miljöindikatorer

Klorid i grundvattnet Negativ

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

2.3 Diffusa källor - Urban markanvändning
2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur