Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Projektet har inventerat samtliga enskilda avlopp inom Svartåns avrinningsområde i Nässjö kommun, 570 stycken. Alla inventerade enskilda avlopp har fått en skriftlig bedömning och de som inte är godkända har fått lämna en tidplan för åtgärda.
Av de 570 inventerade avloppen bedömdes 346 som icke godkända, varav 238 permanentboenden och 108 fritidsboenden.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 570 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Åtgärdsutredning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
1 år
Schablonlivslängd
1 år
Startår
Slutår
2012
Huvudman
Nässjö kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-02-04 14:05
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Assjön - WA75950077
Vatten Flisbysjön - WA14745798
Vatten Vässledasjön - WA58974390
Vatten Boån - WA15474713
Vatten Mölarpsån - WA48573116
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Vättern - AREA00263
Motalaström sydvästra - AREA00447
Lokalvattensamverkan
Huskvarnaån Ylen-källan - AREA00964
Svartån övre - AREA00967
Stensjöån - AREA00965
Svartån Sommen-Ralången - AREA00966
Bordsjöbäcken - AREA00970
Delområde/Ansvarsområde
Vättern - AREA00263
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Motala ström - SE67000
Delavrinningsområde
Inloppet i Anebysjön - SE640634-144138
Mynnar i Vässledasjön - SE639524-144254
Mynnar i Vässledasjön - SE640271-143932
Utloppet av Anebysjön - SE640968-144100
Inloppet i Skärsjön - SE640329-143234
Vatten
Sjunnarydssjön - WA24684259
Anebysjön - WA15523215
Svartån: Vässledasjön - Sjunnerydssjön - WA33295668
Svartån: Anebysjön - Flisbysjön - WA35318074
Lanån: Skärsjön - Hästsjön - WA28947962
Län
Jönköping - 06
Kommun
Aneby - 0604
Nässjö - 0682
Jönköping - 0680

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad 1 000 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Länsstyrelsen - LOVA 50

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
2. Diffusa källor
2.5 Diffusa källor - Enskilda avlopp
3. Vattenuttag
4. Flödesreglering och morfologiska förändringar
5. Fysiska förändringar av sjöar och vattendrag
6. Fysiska förändringar av kust- och övergångsvatten
8. Annan signifikant påverkan

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
2 Diffusa källor
2.2 Diffusa källor - Enskilda avlopp
3 Vattenuttag
4 Konstgjord infiltration
5 Saltvatteninträngning
6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1. Övergödning och syrefattiga förhållanden
1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
2. Miljögifter
3. Försurning
5. Främmande arter
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem