Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Inventering av 234 enskilda avlopp i Lillåns avrinningsområde i Värnamo kommun har genomförts under tiden 2010-2012, huvudsakligen genom platsbesök. Inventeringsenkät och informationsmöten föregick besök på fastigheterna. Inventering av enskilda avlopp har utförts parallellt i Värnamo och Gislaveds kommun som samverkat kring planering och genomförande av projektet.

138 enskilda avlopp bedömdes som bristfälliga och behövs åtgärdas.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 230 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Åtgärdsutredning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
1 år
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2010
Slutår
2012
Huvudman
Värnamo kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-02-04 14:05
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Annebergssjön - WA43919707
Vatten Lillån, Draven: Bolmen - Belån - WA82472224
Vatten Kvarnån: Draven - Annebergssjön - WA68193091
Vatten Kvarnån: Annebergssjön - Eskiltorpassjön - WA26803706
Vatten Eskilstorpasjön - WA97330469
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan
Lillån (Draven) - AREA00944
Delområde/Ansvarsområde
Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde
Lagan - SE98000
Delavrinningsområde
Inloppet i Annebergssjön - SE634362-137296
Utloppet av Annebergssjön - SE634298-137173
Mynnar i Draven - SE634018-136957
Utloppet av Eskilstorpasjön - SE634520-137380
Ovan Belån - SE633802-137052
Vatten
Lillån, Draven: Bolmen - Belån - WA82472224
Kvarnån: Draven - Annebergssjön - WA68193091
Kvarnån: Annebergssjön - Eskiltorpassjön - WA26803706
Annebergssjön - WA43919707
Eskilstorpasjön - WA97330469
Län
Jönköping - 06
Kommun
Gislaved - 0662
Värnamo - 0683

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad 570 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Länsstyrelsen - LOVA 50

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
2. Diffusa källor
2.5 Diffusa källor - Enskilda avlopp
3. Vattenuttag
4. Flödesreglering och morfologiska förändringar
5. Fysiska förändringar av sjöar och vattendrag
6. Fysiska förändringar av kust- och övergångsvatten
8. Annan signifikant påverkan

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
2 Diffusa källor
2.2 Diffusa källor - Enskilda avlopp
3 Vattenuttag
4 Konstgjord infiltration
5 Saltvatteninträngning
6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1. Övergödning och syrefattiga förhållanden
1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
2. Miljögifter
3. Försurning
5. Främmande arter
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem