Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Inventering av 244 enskilda avlopp i Storåns åtgärdsområde i Gnosjö kommun. Av 244 inventerade enskilda avlopp var 73 (30 %) icke godkända och 97 (40 %) bristfälliga. 48 av de inventerade avloppen var godkända och 25 saknade indraget vatten i fastigheten. De icke godkända avloppen anses behövas åtgärdas snarast medan de bristfälliga inte anses vara i lika akut behov av åtgärd.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 240 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Åtgärdsutredning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
1 år
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2011
Slutår
2012
Huvudman
Gnosjö kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-02-04 14:05
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Storån: Lillån - Fläsebäcken - WA86147471
Vatten Flaten (Gnosjö) - WA23128327
Vatten Storån: Lillån vid Herrestad - Lillån från Hästhultasjön - WA51960781
Vatten Storån: Flaten - Långasjön - WA78108823
Vatten Storån: Fläsebäcken - Flaten - WA54933724
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan
Storån övre - AREA00947
Storån ned Flaten - AREA00264
Delområde/Ansvarsområde
Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde
Lagan - SE98000
Delavrinningsområde
Ovan Lillån - SE635294-138223
Inloppet i Flaten - SE635934-138832
Ovan Fläsebäcken - SE635688-138494
Utloppet av Flaten - SE636015-138605
Ovan Brännösbäcken - SE634943-138072
Vatten
Storån: Lillån vid Herrestad - Lillån från Hästhultasjön - WA51960781
Flaten (Gnosjö) - WA23128327
Storån: Fläsebäcken - Flaten - WA54933724
Storån: Flaten - Långasjön - WA78108823
Storån: Lillån - Fläsebäcken - WA86147471
Län
Jönköping - 06
Kommun
Gnosjö - 0617
Värnamo - 0683

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad 730 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Länsstyrelsen - LOVA 50

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
2. Diffusa källor
2.5 Diffusa källor - Enskilda avlopp
3. Vattenuttag
4. Flödesreglering och morfologiska förändringar
5. Fysiska förändringar av sjöar och vattendrag
6. Fysiska förändringar av kust- och övergångsvatten
8. Annan signifikant påverkan

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
2 Diffusa källor
2.2 Diffusa källor - Enskilda avlopp
3 Vattenuttag
4 Konstgjord infiltration
5 Saltvatteninträngning
6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1. Övergödning och syrefattiga förhållanden
1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
2. Miljögifter
3. Försurning
5. Främmande arter
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem