Ingarpasjön - åtgärder för att minska näringsbelastning

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0142236
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Syfte: Att analysera och utvärdera problembilden med höga halter av fosfor och kväve i Ingarpssjön som håller måttlig ekologisk status, med hjälp av befintligt underlag och ev. kompletterande provtagning. Därefter läggs fokus på att kontakta och samla markägare och andra aktörer inklusive Eksjö kommun. Vattenvårdsgrupp/-grupper bildas, studiecirklar startas och information sker dels genom träffar, dels brevledes och via vår hemsida. Huvudsyftet med projektet är att informera och engagera markägare/boende och de som brukar omgivande marker till att få en tydlig bild av vilka problem och möjligheter som föreligger. Därefter syftar projektet till att ta fram och föreslå åtgärder tillsammans med alla aktörer, för att minska transporterna av fosfor och kväve till Solgenån och vidare ut till Östersjön via Emåns huvudfåra. Målsättningen är att Ingarpasjön skall uppnå god ekologisk status t o m 2021 enligt miljökvalitetsnormen och vi har som målsättning att inom projektet genomföra åtgärder som ska bidra till att minska årsmedeltransporten av fosfor med ca 100 kg motsvarande en arealkoffecient på 0,06 kg P/ha*år och en minskning av kväve med ca 4700 kg motsvarande en arealkoefficient på 2,2 kg N/ha*år. Som en fortsättning planeras att söka medel för de projekterade åtgärderna som kommer bestå av våtmarker, åtgärder av dikessystem, kantzoner m.m. Eksjö kommun förväntas prioritera inventeringen av enskilda avlopp inom området för att kunna beräkna källfördelning noggrant.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Åtgärdsutredning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2011
Slutår
2014
Huvudman
Emåförbundet
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-02-04 14:05
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Delavrinningsområde Inloppet i Ingarpasjön - SE638149-145157
Delavrinningsområde Utloppet av Ingarpasjön - SE638386-145197
Delavrinningsområde Utloppet av Bodasjön - SE637880-145362
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Emån - AREA00261
Lokalvattensamverkan
Solgenån övre - AREA00351
Huvudavrinningsområde
Emån - SE74000
Delavrinningsområde
Utloppet av Bodasjön - SE637880-145362
Utloppet av Ingarpasjön - SE638386-145197
Inloppet i Ingarpasjön - SE638149-145157

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad 200 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Länsstyrelsen - LOVA 50

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Eksjö kommun

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
2. Diffusa källor
2.2 Diffusa källor - Jordbruk
2.5 Diffusa källor - Enskilda avlopp
3. Vattenuttag
4. Flödesreglering och morfologiska förändringar
5. Fysiska förändringar av sjöar och vattendrag
6. Fysiska förändringar av kust- och övergångsvatten
8. Annan signifikant påverkan

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
2 Diffusa källor
3 Vattenuttag
4 Konstgjord infiltration
5 Saltvatteninträngning
6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1. Övergödning och syrefattiga förhållanden
1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
2. Miljögifter
3. Försurning
5. Främmande arter
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem