Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Ekologisk odling föreslås i Alnarpsåns avrinningsområde. Riskanalys med modellen MACRO-SE visar att riktvärdet för imidakloprid överskrids.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 14 Kvadratkilometer
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Utsläppsreduktion miljögifter
 
Minskad användning av miljögifter
 
Odling utan bekämpningsmedel
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
2 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-02-06 12:40
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Skåne län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Delavrinningsområde Rinner mot Lommabukten - SE617392-132782
Delavrinningsområde Mynnar i havet - SE617143-132745
Delavrinningsområde Nedlagd mätstation - SE617367-133107
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Segeå - AREA00459
Höjeå - AREA00437
Delområde/Ansvarsområde
Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE90091
Delavrinningsområde
Nedlagd mätstation - SE617367-133107
Mynnar i havet - SE617143-132745
Rinner mot Lommabukten - SE617392-132782

Prioriteringar

Vattenförvaltning

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Saknas Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv

Miljöindikatorer

Ekologiskt odlad mark Positiv
Växtskyddsmedel i ytvatten Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.2 Diffusa källor - Jordbruk
8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning

Påverkan grundvatten

2.1 Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter
2.1 Förorening av miljögifter
2.2 Förorenade sediment
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter
Övriga miljöproblem