Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Möjlig åtgärd. Parametrar som sedan länge är förbjudna har hittats i förekomsten, och enda åtgärden bedöms vara pumpning och rening.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Efterbehandling av miljögifter
 
Destruktion av föroreningar in situ
 
Pump and treat
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-02-07 10:42
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gotlands län
Senast uppdaterad
2014-03-17 13:26
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Gotlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Mellersta Gotland - Visby - WA99199748
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Gothemsån - AREA00432
Nordvästra Gotland - AREA00450
Västra Gotland - AREA00474
Delområde/Ansvarsområde
Gotland - AREA00262
Huvudavrinningsområde
Gothemsån - SE117000
Kustområde - SE118117
Delavrinningsområde
Rinner mot Irevik - SE641392-166206
Rinner mot Gotlands nv kustvatten - SE641057-165812
Nedlagd mätstation - SE641026-166595
Ovan 640731-166732 - SE640177-166388
Mynnar i havet - SE640444-165639
Vatten
Mellersta Gotland - Visby - WA99199748
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Saknas Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

1.1 Punktkällor - Förorenade områden
2.1 Diffusa källor - Jordbruk
2.4 Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor