Åtgärdsutredning för övergödning på Rösnäsfjärdens tillrinningsområde, Skellefteå kommun.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0154627
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Kända påverkanskällor är enskilda avlopp och skogsbruk. Åtgärdsplanering för enskilda avlopp sker inom ramen för inventeringar av avloppen. Innan man går vidare med åtgärder inom skogsbruk behöver omfattning och utformning av åtgärderna utredas. Vilken åtgärd som är bäst lämpad inom detta avrinningsområde och mest kostnadseffektiv behöver utredas vidare.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Åtgärdsutredning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-03-20 09:53
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2014-03-20 10:02
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Rösnäsfjärden - WA25781882
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten - AREA00406
Södra Bottenviken kust - AREA00411
Delområde/Ansvarsområde
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten - AREA00406
Västerbotten kust - AREA00420
Södra Bottenviken kust - AREA00411
Västerbotten - AREA00277
Huvudavrinningsområde
Till annat land - SE000
Vatten
Rösnäsfjärden - WA25781882
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

7. Ingen övergödning Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
2. Diffusa källor

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1. Övergödning och syrefattiga förhållanden

Ekosystemsberoende miljöproblem

Näringsämnen