Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Definitionsmässigt kan miljöanpassade flöden sägas vara ”det flödesmönster och -kvantitet som krävs för att vidmakthålla en godtagbar ekologisk status”. Miljöanpassade flöden (ecological flows), eller ekologiskt hållbart flöde, är samhällets avvägning mellan de krav som finns för att tillförsäkra god ekologisk status i vattendrag och samtidigt gynna andra intressen. Det innebär att vattenkraftutnyttjande och bevattningsuttag kan fortgå, men att de måste ge utrymme för det naturliga vattenlivet och –dynamiken. Miljöanpassade flöden är därmed den nödvändiga nivån av flöden som krävs för ursprungliga och livskraftiga populationer, en avvägning mellan flera intressen där ingen får mycket, men alla klarar sig.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1,5 Kubikmeter
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för hydrologisk regim
 
Miljöanpassade flöden
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-03-20 14:54
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad
2015-04-20 08:08
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6610741 - 567923 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Kolbäcksån - AREA00303
Delområde/Ansvarsområde
Västmanland - AREA00295
Kolbäcksån - AREA00303
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Nedlagd mätstation - SE661379-152232
Län
Västmanland - 19
Kommun
Hallstahammar - 1961

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall Hjälp för Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

4. Flödesreglering och morfologiska förändringar

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4.1 Flödesförändringar
4.2 Konnektivitetsförändringar