Anläggning av båtbottentvätt (spolplatta eller borsttvätt) för att minimiera spridning av bl.a. TBT från båtbottenfärg. Stadsfjärden

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0155393
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Att minimera påväxt på båtbotten är av stor betydelse både miljömässigt men även sjösäkerhetsmässigt då även lite påväxt kan leda till att båtens egenskaper förändras. Den dominerande metoden för att minska påväxt på båtbotten är att måla skrovet med båtbottenfärg, men genom användandet av dessa färger sprids miljöfarliga ämnen i våra vatten. För att minska miljöpåverkan bör man istället tvätta båtbotten ett par gånger per år över en spolplatta eller i en avsedd borsttvätt. Åtgärden syftar således till att minska spridning av miljögifter från båtskrov genom att anlägga spolplattor och borsttvättar för skrov.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Utsläppsreduktion miljögifter
 
Minskad användning av miljögifter
 
Anläggande av båtbottentvätt
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
20 år
Schablonlivslängd
10 år
Startår
2009
Slutår
2014
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-03-21 13:13
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad
2015-04-09 15:59
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Stadsfjärden - WA69508123
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Sörmlandskusten - AREA00529
Delområde/Ansvarsområde
Östergötlands och Stockholms mellankustvatten - AREA00335
Södermanland - AREA00298
Stockholm - AREA00297
Huvudavrinningsområde
Till annat land - SE000
Vatten
Stadsfjärden - WA69508123
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.3 Diffusa - Transport och infrastruktur
8. Annan signifikant påverkan

Påverkan grundvatten

2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter
2.1 Förorening av miljögifter
2.2 Förorenade sediment
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter
Övriga miljöproblem