Dagvattenåtgärder för minskning av påverkan på Inre Ålöfjärden.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0155405
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Organiska föroreningar och metaller kommer från användning av produkter som färg, lack, betong, fogmassor, fordon etc. En stor del av den mängd som urlakas i urbana områden hamnar i dagvatten. För att minska belastningen av både näringsämnen och miljögifter kan åtgärder i dagvattenhanteringen utföras. Åtgärda dåligt fungerade dagvattenanläggningar. Skapa ytterligare dagvattenanläggningar vid behov. Rena dagvatten vid behov.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2015
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-03-21 13:13
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad
2015-04-09 11:51
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Inre Ålöfjärden - WA74106176
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Sörmlandskusten - AREA00529
Delområde/Ansvarsområde
Östergötlands och Stockholms mellankustvatten - AREA00335
Södermanland - AREA00298
Stockholm - AREA00297
Huvudavrinningsområde
Till annat land - SE000
Vatten
Inre Ålöfjärden - WA74106176
Län
Södermanland - 04
Kommun
Oxelösund - 0481

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Naftalen CHEM_NAFTALEN Saknas Saknas Minskning
Bly och blyföreningar CHEM_PB Saknas Saknas Minskning
Benso(a)pyrene CHEM_BENSOAPYRENE Saknas Saknas Minskning
Fluoranten CHEM_FLUORANTEN Saknas Saknas Minskning
Benso(b)fluoranten CHEM_BENZOBFLUORANTHENE Saknas Saknas Minskning
Benso(k)fluoranten CHEM_BENZOKFLUORANTHENE Saknas Saknas Minskning
TOT_P Minskning 18 Kilogram/år Minskning Kilogram/år
TOT_N Minskning 18 Kilogram/år Minskning Kilogram/år
Antracen CHEM_ANTRACEN Saknas Saknas Minskning
Benso(g,h,i)perylen CHEM_BENZOGHIPERYLENE Saknas Saknas Minskning

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Bristande infrastruktur

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.1 Diffusa källor - Urban markanvändning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
2. Miljögifter