Restaurering av rensade eller rätade vattendrag - Billan

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0156590
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Fiskbeståndet i Billan har bedömts ha måttlig status, vilket framförallt baseras på minskande öringstätheter. Billan är bitvis rensad och flera av vattenförekomstens lekbiotoper för öring har försvunnit. Biotopvård behöver genomföras, där återförande av lekgrus är den mest prioriterade åtgärden. Billan hyser också bestånd av flodpärlmussla och åtgärder som genomförs för att gynna öringen bedöms också vara viktig för att bevara flodpärlmusselbeståndet. Åtgärdens storlek är en grov uppskattning av den yta där lekbottnar för öring behöver återställas.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för att bevara eller förbättra morfologiskt tillstånd
 
Biotopvård i vatten
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-03-24 11:18
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad
2014-06-23 10:16
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Billan - WA88456222
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Byälven - AREA00283
Delområde/Ansvarsområde
Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde
Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde
Gräns mot Norge - SE666287-130365
Län
Hedmark - N4
Värmland - 17
Kommun
Eda - 1730
Eidskog - N420

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad 100 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

5.1 Fysiska förändringar vattendrag - Fysiska förändringar av vattendragsfåra

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4.3 Morfologiska förändringar