Miljöanpassade flöden - Regleringsdamm vid utloppet av Vassbotten som påverkar vattenståndet i Viksjön

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0159665
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärden miljöanpassade flöden föreslås för att åtgärda problemet med hydrologisk regim som framkommit i statusklassningen och därmed förbättra förutsättningar att uppnå miljökvalitetsnormen. Det behöver genomföras en undersökning om vilka flöden som passar för just denna vattenförekomst och vika åtgärder som behöver vidtas för att uppnå dessa flöden.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för hydrologisk regim
 
Miljöanpassade flöden
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-03-28 15:01
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Senast uppdaterad
2015-04-14 10:40
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6487973 - 309054 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Örekilsälven - AREA00587
Delområde/Ansvarsområde
Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde
Örekilsälven - SE110000
Delavrinningsområde
Utloppet av Vassbotten - SE649248-126223
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Munkedal - 1430

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall Saknas Hjälp för Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

4. Flödesreglering och morfologiska förändringar

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4.1 Flödesförändringar