Åtgärdande av enskilda avlopp genom anslutning till nytt kommunalt reningsverk, Järvträsket

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0160501
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Enskilda avlopp ska åtgärdas genom anslutning till nytt reningsverk.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 10 Antal
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Utsläppsreduktion enskilda avlopp
 
Permanent EA åtgärdat från IG till kommunalt VA
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2014
Slutår
2016
Huvudman
Informationskälla
Arvidsjaurs kommun
Åtgärden skapades
2014-03-31 10:39
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2014-03-31 11:17
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Järvträsket - WA15577624
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten - AREA00407
Delområde/Ansvarsområde
Södra delområdet - AREA00503
Skellefteälven med kustvatten - AREA00407
Västerbotten - AREA00277
Huvudavrinningsområde
Skellefteälven - SE20000
Delavrinningsområde
Utloppet av Järvträsket - SE723836-167141
Vatten
Järvträsket - WA15577624
Län
Västerbotten - 24
Norrbotten - 25
Kommun
Arvidsjaur - 2505

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Totalkväve TOT_N Minskning 89 Kilogram/år Minskning Kilogram/år
Totalfosfor TOT_P Minskning 24 Kilogram/år Minskning Kilogram/år

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
9. Grundvatten av god kvalitet Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.5 Diffusa källor - Enskilda avlopp

Påverkan grundvatten

2.2 Diffusa källor - Enskilda avlopp

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1. Övergödning och syrefattiga förhållanden