Effektivare och säkrare användning av växtnäring inom gvf Tubbaryd.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0161218
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
(Tveksamt om nitratpåverkan kommer från jordbrukspåverkan. Ev. via vattendrag som rinner rakt genom gvf men mer tätort inom gvf och även i tillrinningsområdet. ) Syftet med miljöersättning till "Miljöskyddsåtgärder" är att stimulera åtgärder för effektivare och säkrare användning av växtnäring och växtskyddsmedel på lantbruksföretagen. För att få ersättning ska lantbrukaren genomföra följande åtgärder; växtnäringsbalans, markkartering, NPK-strategi och kalkningsstrategi, 0-rutor, klimatcertifierad minN, analysera flytgödsel.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 0,1 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
5 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Blekinge län
Åtgärden skapades
2014-03-31 18:33
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Blekinge län
Senast uppdaterad
2014-07-01 15:31
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Blekinge län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Tubbaryd (tidigare namn: Högadal) - WA44689595
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Mieån - AREA00445
Delområde/Ansvarsområde
Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde
Mieån - SE85000
Delavrinningsområde
Mynnar i havet - SE623001-144060
Vatten
Tubbaryd (tidigare namn: Högadal) - WA44689595
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlshamn - 1082

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2. Diffusa källor
2.2 Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

2.1 Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen