Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Upprepad slåtter behövs under sommarmånaderna om man vill ha varaktigt fria vattenytor. För att begränsa spridning av sjögull skall slaget material inte ligga kvar i sjön utan tas om hand på land. Trots att material transporteras bort kommer ändå sjögull att med rotskott utöka sina kolonier. En vidare spridning sker dock betydligt långsammare om material inte får ligga kvar i sjön vid slåtter.

Sjögull klipps årligen i Väringen av Korsnäs Frövi pappersbruk och av Dylta bruk.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Reducering av invasiva främmande arter
 
Skörd och slåtter
 
Skörd maskinellt
 
Skörd maskinellt vattenväxter
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
5 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-06-23 15:52
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad
2014-06-24 09:10
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Örebro län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån - WA23502119
Vatten Arbogaån mellan Ässingån och Skedviån - WA49039792
Vatten Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån - WA53811883
Vatten Väringen - WA27686203
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån - AREA00536
Delområde/Ansvarsområde
Örebro - AREA00294
Arbogaån - AREA00300
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Utloppet av Väringen - SE659014-147521
Ovan Sverkestaån - SE658977-147992
Ovan Skedviån - SE658730-149248
Ovan Ässingån - SE658993-148579
Vatten
Arbogaån mellan Ässingån och Skedviån - WA49039792
Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån - WA23502119
Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån - WA53811883
Väringen - WA27686203
Län
Örebro - 18
Västmanland - 19
Kommun
Lindesberg - 1885
Arboga - 1984
Örebro - 1880

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Länsstyrelsen 0
Naturvårdsverket 0
NV - Åtgärdsprogram för hotade arter 0
NV - Biologisk månfaldsanslag 0

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Naturvårdsverket
Länsstyrelserna
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Vattenråd
Ideell naturvård
Naturskyddsföreningen

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Avsaknad av ekonomiska incitament
Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

8.6 Annan signifikant påverkan - Introducerade arter

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

5. Främmande arter