Öka P-rening vid Alvesta avloppsreningsverk (ospecificerad åtgärd)

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0195449
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Ökad fosforreningen vid Alvesta avloppsreningsverk för att komma ner i utsläpp på 0,1 mgP/l som årsmedelvärde. Åtgärder för att uppnå reningsgraden är genomförd.Enligt av kommunen inrapporterade data till SMP har Alvesta avloppsreningsverk år 2011 haft ett medelutsläpp av 0,17 mgP/l, 2012 var medelutsläppet 0,11 mgP/l och år 2013 var medelutsläppet 0,08 mgP/l. Det är en nedåtgående trend där utsläppet år 2013 understiger 0,1 mgP/l. Åtgärden anses genomförd.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-07-09 12:10
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Senast uppdaterad
2015-04-16 16:56
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Miljöreda Alvesta avloppsreningsverk - 11026
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Mörrumsån - AREA00448
Delområde/Ansvarsområde
Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde
Mörrumsån - SE86000
Delavrinningsområde
Mynnar i Salen - SE630765-142124
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Alvesta - 0764

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Totalkväve TOT_N Minskning 0 Kilogram/år Minskning Kilogram/år
Totalfosfor TOT_P Minskning 0 Kilogram/år Minskning Kilogram/år

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1.1 Punktkällor, reningsverk - generellt

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen