Reducering av vattenpest och nyzeeländsk tusensnäcka i Österfjärden

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0195734
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Det finns en risk att de främmande arterna vattenpest och nyzeelänsk tusensnäcka har en betydande påverkan på den ekologiska statusen. Utbredningen behöver undersökas innan åtgärder sätts in. Beroende på resultaten av verifieringsstudie och åtgärdsutredning kan det bli aktuellt att reducera de främmande arterna. För vattenpest kan täckning av vattenvegetation vara en möjlig åtgärd för att reducera förekomsten.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 600 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
5 år
Schablonlivslängd
5 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-07-30 13:55
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2015-04-23 13:18
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Österfjärden - WA21514236
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Ume- och Vindelälven med kustvatten - AREA00409
Södra Bottenviken kust - AREA00411
Delområde/Ansvarsområde
Ume- och Vindelälven med kustvatten - AREA00409
Västerbotten kust - AREA00420
Södra Bottenviken kust - AREA00411
Västerbotten - AREA00277
Huvudavrinningsområde
Till annat land - SE000
Vatten
Österfjärden - WA21514236
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad 310 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas 1 600 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Länsstyrelsen - Övrigt 0
NV - Biologisk månfaldsanslag 0
NV - Kommunala naturvårdsmedel 0
NV - Övrigt 0

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Naturvårdsverket
Vattenmyndigheten
Länsstyrelserna
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Vattenråd
Ideell naturvård
Naturskyddsföreningen
Annan ideell naturvård

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Hinder

Hinder

Avsaknad av ekonomiska incitament
Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt i ett förändrat klimat kan inte bedömas.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

8.6 Annan signifikant påverkan - Introducerade arter

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

5. Främmande arter