Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 4 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för hydrologisk regim
 
Proppning av diken
Åtgärdsinformation
Extern databas
Biotopkarteringsdatabasen
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-01-07 11:19
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Liviöjoki - WA96595861
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Finland - FI
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige) - SE1TO
Åtgärdsområde
Torneälven med kustvatten - AREA00400
Delområde/Ansvarsområde
Norra delområdet - AREA00502
Torneälven med kustvatten - AREA00400
Norrbottern - AREA00278
Huvudavrinningsområde
Torneälven - SE1000
Delavrinningsområde
Ovan Liviöjoki i Torneälvens vattendragsyta - SE748003-181611
Mynnar i Torneälvens vattendragsyta - SE748006-181725
Ovan Vasikkajoki - SE747684-181475
Vatten
Liviöjoki - WA96595861
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Pajala - 2521

Referenser

ID Namn Författare År URL Fil  
51400 Ekologisk restaurering av vattendrag Erik Degerman 2008

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Synergieffekter

Synergieffekter

1. Övergödning och syrefattinga förhållanden Positiv
4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan Positiv
4.1 Flödesförändringar Positiv
6.2 Förhöjda temperaturer Positiv

Miljömålskoppling

Miljömål

11. Myllrande våtmarker Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4.1 Flödesförändringar