Dagvattenåtgärd för utsläppsreduktion för bland annat miljögifter samt skydd mot grundvattenförekomsten-SE645262-151223

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0228447
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärderna syftar till att reducera halterna Alifater, Tetrakloreten, Dikloreten samt trikloreten som har detekterats i analyserna samt överlag minska potentiella grundvattenbelastningen. Analysdata visar på detekterad förekomst av Alifater >C16-C35 har detekterats, Dikloreten har detekterats, Visa prover har tagits vid ett förorenade området i det gamla industriområdet dock är det oklart ifall detta är den huvudsakliga källan till föroreningar. Även trikloreten, zink och kadmium, tetrekloreten samt klorid utgångspunkt för vända trend har uppmäts.Enligt den nationella påverkansbedömningen av grundvatten som genomfördes 2013 uppskattas den potentiella föroreningsbelastningen på förekomsten vara betydande. I detta fall handlar det förhöjda påverkanstrycket på framförallt på EBH-områden (Riskklass 2+branschkl samt Riskklass 1 objekt), Marktäckeklass 24 (Landsortsbebyggelse med tomtmark av öppen karaktär, byggarbetsplats). Majoriteten av förekomsten ligger direkt under orten Åtvidaberg samt i närheten av ett gamalt industriområde. För att minska påverkan på ytvatten från dagvatten används infiltrationsdammar. Dessa kan dock skada grundvattnet. Om grundvatten ska skyddas måste andra åtgärder, t.ex. täta rör, effektiva renings- och bortledningssystem istället användas
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 2 Kilometer
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Grundvattenåtgärd övrigt
 
Dagvattenhantering mot grundvattenförorening
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
25 år
Schablonlivslängd
20 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-03-18 14:29
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten SE645262-151223 - WA34956056
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Storån vid Åtvidaberg - AREA00464
Övre Motalaström - AREA00480
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Storån - SE70000
Motala ström - SE67000
Delavrinningsområde
Utloppet av Fallsjön - SE645200-151507
Inloppet i Ören - SE645678-150568
Mynnar i Håcklasjön - SE645216-151258
Vatten
SE645262-151223 - WA34956056
Län
Östergötland - 05
Kommun
Åtvidaberg - 0561

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

1.3 Punktkällor - Oljeindustri
1.5 Punktkällor - Utsläpp till mark
2.3 Diffusa källor - Urban markanvändning
2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur