Dagvattenåtgärd för utsläppsreduktion för bland annat miljögifter samt skydd för grundvattenförekomsten SE649481-150038

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0228456
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Analysdata visar på förekomst av sulfat och konduktiviteten. Enligt den nationella påverkansbedömningen av grundvatten som genomfördes 2013 uppskattas den potentiella föroreningsbelastningen på förekomsten vara betydande. I detta fall handlar det förhöjda påverkanstrycket om framförallt urban markanvändning, Marktäckeklass 24 (Landsortsbebyggelse med tomtmark av öppen karaktär samt gles stadsstruktur) samt närhet till kyrka med begravningsplats. För att minska påverkan på ytvatten från dagvatten används infiltrationsdammar. Dessa kan dock skada grundvattnet. Om grundvatten ska skyddas måste andra åtgärder, t.ex. täta rör, effektiva renings- och bortledningssystem istället användas
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 0,3 Kilometer
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Grundvattenåtgärd övrigt
 
Dagvattenhantering mot grundvattenförorening
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
25 år
Schablonlivslängd
20 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-03-18 14:29
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten SE649481-150038 - SE649481-150038
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Nedre Motalaström - AREA00449
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Motala ström - SE67000
Vatten
SE649481-150038 - SE649481-150038
Län
Östergötland - 05
Kommun
Norrköping - 0581

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

1.3 Punktkällor - Oljeindustri
1.5 Punktkällor - Utsläpp till mark
2.3 Diffusa källor - Urban markanvändning
2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur