Åtgärden för minskad påverkan från vägsalt är kopplad till kemiskstatus av grundvattenförekomsten SE650856-147239

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0228814
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Analysdata visar på förhöjda halter av klorid, sulfat. Enligt den nationella påverkansbedömningen av grundvatten som genomfördes 2013 uppskattas den potentiella föroreningsbelastningen på förekomsten vara betydande. I detta fall handlar det förhöjda påverkanstrycket om framförallt på en Väg (klass B) ÅDT fordon >5000 eller ÅDT lastbil >500 eller saltvägnät. Väg 211/1108 passerar förekomsten.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 9 Kilometer
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Trafik och vägåtgärd
 
Förebyggande av vägsaltpåverkan
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
10 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-03-20 16:29
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten SE650856-147239 - WA50214590
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Finspångsåarna - AREA00430
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Motala ström - SE67000
Delavrinningsområde
Ovan Hättorpsån - SE650422-147369
Mynnar i Hällestadsån - SE651143-147638
Ovan Ängstuguån - SE650602-147134
Mynnar i Hättorpsån - SE651212-147056
Mynnar i Hällestadsån - SE650866-147364
Vatten
SE650856-147239 - WA50214590
Län
Östergötland - 05
Kommun
Motala - 0583

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

9. Grundvatten av god kvalitet Positiv

Miljöindikatorer

Klorid i grundvattnet Negativ

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

2.3 Diffusa källor - Urban markanvändning
2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur