Minimitappning untra

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0228924
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Båtforsområdet har för låga flöden för att upprätthålla de naturvärden som finns. En kontinuerlig och långsiktig habitatdegradering har pågått sen kraftverkets anläggande. En ökning av flöden är nödvändig för att god ekologisk status ska nås. Bevarandevärden finns både i vattnet (Natura2000) och på översvämningskrävande landmiljöer (Natura2000). Miljöerna är negativt påverkade av vattenavledningen.

Troligen krävs en kraftig ökning av nuvarande flöden för att nå god ekologisk status. Möjligen motsvarande MLQ i Båtforsgrenen om 120 kubikmeter per sekund. Ytterligare utredning krävs för att avgöra storleken och fördelningen av flödet under året.
Produktionsbortfallet är beräknat från en schablon framtagen av Vattenmyndigheten om 10 % av MQ vilket motsvarar cirka 37 kubikmeter per sekund.

Observera att ytterligare utredningar krävs för att avgöra hur stor omfattningen av åtgärden behöver vara för att nå god ekologisk status. Till exempel behöver den totala åtgärdskostnaden beräknas på flöde, avledningen genom kraftverket och fördelning av flöde under året.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 13 Meter
Sekundär 37 Kubikmeter per sekund
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Återskapa eller förbättra hydrologisk regim
 
Minimitappning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-03-27 09:57
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Uppsala län
Senast uppdaterad
2019-10-09 13:19
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Uppsala län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Dalälven Untra - Båtfors - WA34831688
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Nedre Dalälven - AREA00833
Delområde/Ansvarsområde
Dalälven - AREA00269
Huvudavrinningsområde
Dalälven - SE53000
Delavrinningsområde
Inloppet i Storfjärden - SE670705-158750
Vatten
Dalälven Untra - Båtfors - WA34831688
Län
Uppsala - 03
Kommun
Tierp - 0360
Älvkarleby - 0319

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall Hjälp för Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad 280 000 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Antagande och förutsättningar Som förslag på kostnad för produktionsbortfallet har Vattenmyndihgetens schablon om 10 % av MQ använts vilket ger cirka 37 kubikmeter per sekund. Ytterligare utredning krävs för att avgöra storleken och fördelningen av flödet under året.

Åtgärdskostnaden måste beräknas på flöde, avledningen genom kraftverket och fördelning av flöde under året, detta måste utredas ytterliga

Synergieffekter

Synergieffekter

Direktivet om vilda fåglar Positiv
Övriga EU direktiv Positiv
Direktivet om livsmiljö Positiv
4.1 Flödesförändringar Positiv
4.2 Kontinuitetsförändringar Positiv
6.2 Förhöjda temperaturer Positiv

Miljömålskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft