Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärden minimitappningen i fiskväg/torrfåra inkluderar lockvatten. Som förslag har 37 kubikmeter angivits. Detta utgör cirka 10% av medelvattenföringen i Dalälven. Åtgärden är framtagen genom schabloner som Vattenmyndigheten har tagit fram. Syftet är att få fram en ungefärlig totalkostnad för produktionsbortfallet. Ingen hänsyn har tagits till eventuell minimitappning som redan sker vid kraftverket.

Minimitappningen kan behöva öka proportionellt mot flödet i vattendraget under högflöden.
Ytterligare utredning av omfattning av åtgärden krävs för att avgöra hur mycket flödena behöver ändras för att nå god ekologisk status. Kostnaden för produktionsbortfallet är beräknad på 37 kubikmeter per sekund. Ytterligare utredning krävs för att avgöra åtgärdens omfattning.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 16 Meter
Sekundär 37 Kubikmeter per sekund
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för hydrologisk regim
 
Minimitappning/vatten i fiskväg vid vattenkraftverk
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-04-15 16:02
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Uppsala län
Senast uppdaterad
2015-04-30 10:49
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Uppsala län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Dalälven - Älvkarleby-Havet - WA68838669
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Nedre Dalälven - AREA00833
Delområde/Ansvarsområde
Dalälven - AREA00269
Huvudavrinningsområde
Dalälven - SE53000
Vatten
Dalälven - Älvkarleby-Havet - WA68838669
Län
Uppsala - 03
Kommun
Älvkarleby - 0319

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall Hjälp för Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad 350 000 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Antagande och förutsättningar Minimitappningen inkluderar lockvatten till föreslagen fiskväg. Som förslag har 37 kubikmeter angivits. Minimitappningen kan behöva öka proportionellt mot flödet i vattendraget under högflöden.
Kostnaden är beräknad på 37 kubikmeter per sekund under 30 år. Kostnaden är troligen överskattad då volymen vatten inte innebär ett produktionsbortfall vid höga flöden. Beräkningen tar heller inte hänsyn till nuvarande tappningsbestämmelser. Ytterligare utredning av åtgärden krävs för att avgöra hur mycket flödena behöver ändras för att nå god ekologisk status.

Synergieffekter

Synergieffekter

Direktivet om vilda fåglar Positiv
Övriga EU direktiv Positiv
Direktivet om livsmiljö Positiv
4.1 Flödesförändringar Positiv
4.2 Kontinuitetsförändringar Positiv
6.2 Förhöjda temperaturer Positiv

Miljömålskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

4.2 Flöde och morfologi - Verksdamm, vattenkraft
4.5 Flöde och morfologi - Vattenflödesreglering
4.5.1 Flöde och morfologi - Reglering av flöden i vattendrag
4.5.2 Flöde och morfologi - Reglering av vattenstånd i magasin och sjöar
4.5.4 Flöde och morfologi - Reglering för kraftproduktion

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4.1 Flödesförändringar
4.2 Konnektivitetsförändringar