Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Proppning av diken innebär att man skapar en eller flera proppar i ett dike för att minska transport av grumlande ämnen ut i vattendragen. I området finns kraftigt utdikade våtmarker. Vattnet är mycket humöst och det är stor sedimentation i bäcken. Eventuellt behövs kompletterande åtgärder (tex deflektorer) för att få bort material som sedimenterat i bäcken. Antalet diken som behöver åtgärdas är osäkert.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 20 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för hydrologisk regim
 
Proppning av diken
Åtgärdsinformation
Extern databas
Biotopkarteringsdatabasen
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-04-22 11:31
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Kaipabäcken - WA40687269
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Råne-/Luleälven med kustvatten - AREA00403
Delområde/Ansvarsområde
Norra delområdet - AREA00502
Råne-Luleälvens med kustvatten - AREA00403
Norrbottern - AREA00278
Huvudavrinningsområde
Råneälven - SE7000
Delavrinningsområde
Mynnar i Kaipabäcken - SE740905-171705
Mynnar i Råneälven - SE739090-173508
Ovan Koppotsjoki - SE740574-172276
Vatten
Kaipabäcken - WA40687269
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Jokkmokk - 2510
Gällivare - 2523

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Synergieffekter

Synergieffekter

1. Övergödning och syrefattinga förhållanden Positiv
4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan Positiv
4.1 Flödesförändringar Positiv
6.2 Förhöjda temperaturer Positiv

Miljömålskoppling

Miljömål

11. Myllrande våtmarker Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4.1 Flödesförändringar