Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
MCPA överskrider gränsvärdet (1 µg/l) på en provpunkt. Stor osäkerhet råder då endast en provpunkt ligger till grund för bedömningen. Tillämpningar av ekologiska odlingar skulle motverka risken att halterna överskrider gränsvärdet.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 15 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Utsläppsreduktion miljögifter
 
Minskad användning av miljögifter
 
Odling utan bekämpningsmedel
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
2 år
Schablonlivslängd
2 år
Startår
Slutår
Huvudman
Dalbergså-Holmsåns Vattenvårdsförbund
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-04-27 11:01
Åtgärden skapades av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad
2015-04-27 11:18
Senast uppdaterad av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Holmsån - mynningen i Vänern till Gärdsrudsbäckens inflöde - WA53044972
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Dalbergså och Holmsån - AREA00589
Lokalvattensamverkan
Dalbergså - AREA00281
Holmsån - AREA00392
Delområde/Ansvarsområde
Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde
Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde
Mynnar i Vänern - Dalbosjön - SE651438-130794
Vatten
Holmsån - mynningen i Vänern till Gärdsrudsbäckens inflöde - WA53044972
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Mellerud - 1461

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.2 Diffusa källor - Jordbruk
8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning

Påverkan grundvatten

2.1 Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter
2.1 Förorening av miljögifter
2.2 Förorenade sediment
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter
Övriga miljöproblem