Reducering av vattenpest i Pjesker

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0235249
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Det finns en risk att den främmande arten vattenpest har en betydande påverkan på den ekologiska statusen. Utbredningen behöver undersökas innan åtgärder sätts in. Beroende på resultaten av verifieringsstudie och åtgärdsutredning kan det bli aktuellt att reducera den främmande arten. För vattenpest kan täckning av vattenvegetation vara en möjlig åtgärd för att reducera förekomsten.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 000 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
5 år
Schablonlivslängd
5 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-04-27 15:14
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2019-09-26 14:51
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Pjesker - WA96653441
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten - AREA00406
Delområde/Ansvarsområde
Södra delområdet - AREA00503
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten - AREA00406
Västerbotten - AREA00277
Huvudavrinningsområde
Byskeälven - SE18000
Delavrinningsområde
Utloppet av Pjesker - SE727350-168040
Vatten
Pjesker - WA96653441
Län
Västerbotten - 24
Norrbotten - 25
Kommun
Piteå - 2581
Arvidsjaur - 2505

Åtgärdskostnader

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Länsstyrelsen - Övrigt 0
NV - Biologisk månfaldsanslag 0
NV - Kommunala naturvårdsmedel 0
NV - Övrigt 0

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Naturvårdsverket
Vattenmyndigheten
Länsstyrelserna
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Vattenråd
Ideell naturvård
Naturskyddsföreningen
Annan ideell naturvård

Miljömålskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Avsaknad av ekonomiska incitament
Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt i ett förändrat klimat kan inte bedömas.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Miljöproblem som åtgärd riktas mot