Dagvattenhantering för skydd mot grundvattenförorening

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0235257
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Minskad påverkan från urban markanvändning inom Gislaveds och Anderstorps tätorter.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 200 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Grundvattenåtgärd övrigt
 
Dagvattenhantering mot grundvattenförorening
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
20 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-04-27 15:59
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Gislaved-Alabo - WA54540148
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Nissan - AREA00578
Lokalvattensamverkan
Västerån Lagmanshaga - AREA00951
Nissan nedströms Svanån inkl mindre biflöden - AREA00949
Källerydsån - AREA00954
Valån - AREA00952
Anderstorpaån - AREA00955
Delområde/Ansvarsområde
Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde
Nissan - SE101000
Delavrinningsområde
Mynnar i Nissan - SE634968-136033
Inloppet i Algustorpasjön - SE637006-137054
Inloppet i Vikaresjön - SE636797-136915
Mynnar i Hylteån - SE636746-136779
Ovan Mossebobäcken - SE637915-137328
Vatten
Gislaved-Alabo - WA54540148
Län
Västra Götaland - 14
Jönköping - 06
Kommun
Gislaved - 0662
Tranemo - 1452
Gnosjö - 0617

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

1.3 Punktkällor - Oljeindustri
1.5 Punktkällor - Utsläpp till mark
2.3 Diffusa källor - Urban markanvändning
2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur