Översyn av vattenskyddsområdet för vattentäkten vid Vallrum

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0235836
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Översyn/revidering av vattenskyddsområde för vattentäkten i Vallrum. Vattenskyddsområdet inrättades 1978. Skyddsområdets utbredning och föreskrifter kan behöva ses över för att säkerställa tillräckligt skydd av dricksvattnet.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Administrativ åtgärd
 
Skyddsåtgärder
 
Vattenskyddsområde - Översyn/revidering
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
20 år
Startår
Slutår
Huvudman
Sala kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-04-29 12:35
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Badelundaåsen_Sätrabrunn - WA14406491
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Sagån - AREA00305
Svartån till Mälaren - AREA00553
Delområde/Ansvarsområde
Svartån - AREA00304
Västmanland - AREA00295
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Mynnar i Svartån - SE662939-153741
Utloppet av Fläcksjön - SE663813-152922
Inloppet i Fläcksjön - SE664178-152930
Mynnar i Svartån - SE664236-153124
Mynnar i Sagån - SE662382-155079
Vatten
Badelundaåsen_Sätrabrunn - WA14406491
Län
Västmanland - 19
Kommun
Västerås - 1980
Sala - 1981

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Saknas Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Saknas Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar