Restaurering av rensade eller rätade vattendrag -Almaån:Hörlingeån-Finjasjön

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0239293
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Förekomsten ligger inom ett markavvattningsföretag. För att avvattna mark i syfte att odla krävs åtgärder som leder till att grundvattnennivån sänks på de områden som ska avvattnas. Marken blir då mindre blöt och därmed mer lämplig för odling. Effekten kan uppnås genom att räta och/eller bredda ett vattendrag. Vid rätning påverkas vattendragets planform. När vattendragets sträckning blir rakare blir den också kortare. Det innebär att vattendragets lutning ökar. Den ökade lutningen leder till en ökad vattenhastighet, vilket leder till en förändrad hydrologisk regim. Detta leder i sin tur till en förändring i sedimentflöden. Effekten av en förändrad sedimentregim är ett förändrat bottensubstrat. När vattendraget breddas och sänks förändras vattendragets form och kanter. Dessutom försvinner naturliga strukturer vid omgrävning. Beskrivna hydromorfologiska förändringar innebär att kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem försämras och det finns heller inte förutsättningar för god ekologisk status.


Åtgärdsförslaget är övergripande och syftar till att vidta de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status. Lämpliga åtgärder för att återfå ett naturligt vatten i vattendrag med markavvattningsföretag är ofta fri utveckling och eventuellt tillföra strukturer för att skapa variation. När det gäller rätade vattendrag kan det vara aktuellt med återmeandring. I båda fallen kommer därmed markavvattningen att försämras med tiden.


I vissa fall är det angeläget att bibehålla markavvattningens avvattnande förmåga. Då behöver åtgärderna vara något annorlunda de ovan beskrivna. Det finns åtgärder som kan minska påverkanstrycket av markavvattning på både hydromorfologiska- och fysikalisk-kemiskaförhållanden. Dessa åtgärder möjliggör förbättring av kvaliten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem och därmed skapas förutsättningar för god ekologisk status. Samtidigt som den markavvattnande förmågan bibehålls där den är nödvändig. Exempel på sådana åtgärder kan vara att anlägga tvåstegsdiken och/eller Ekologiskt funktionella kantzoner och att underhållet av markavvattningsföretaget sker via punktinsatser istället för att hela sträckan underhålls på en gång.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 2,7 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för att bevara eller förbättra morfologiskt tillstånd
 
Biotopvård i vatten
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-05-01 00:09
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Skåne län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Almaån:Hörlingeån-Finjasjön - WA58826970
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Helgeå - AREA00436
Delområde/Ansvarsområde
Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde
Helge å - SE88000
Delavrinningsområde
Ovan Hörlingeån - SE622835-137013
Vatten
Almaån:Hörlingeån-Finjasjön - WA58826970
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad 44 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Befintlig lagstiftning
Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

5. Fysiska förändringar av sjöar och vattendrag
5.1 Fysiska förändringar vattendrag - Fysiska förändringar av vattendragsfåra
5.1.3 Fysiska förändringar av vattendrag - Rensning av vattendrag för minskad översvämningsrisk
5.1.4 Fysiska förändringar av vattendrag - Rensning av vattendrag för upprätthållande av markavvattning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan
4.3 Morfologiska förändringar