Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Pågående åtgärd begränsad spridning av fosfor till högst 15 kg/ha och år i mark med fosforklass V (76 ha). Rör åkermark som avvattnas till flera vattenförekomster (Halltorpsån, Bruatorpsån, Hagbyån ochTörnebybäcken).
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 76 Hektar
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Fosfor - förbättrat gödselutnyttjande
 
P-gödsling enligt rekommendation
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2015
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-05-04 09:34
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kalmar län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Åtgärdsområde Bruatorpsån-Grisbäck - AREA00428
Åtgärdsområde Halltorpsån-Hagbyån-Hagby - AREA00434
Åtgärdsområde Kalmar-Snärjebäcken-Nävraån - AREA00439
Stödgeometrier åtgärdsplats
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Halltorpsån-Hagbyån-Hagby - AREA00434
Kalmar-Snärjebäcken-Nävraån - AREA00439
Bruatorpsån-Grisbäck - AREA00428
Delområde/Ansvarsområde
Smålandskusten - AREA00258

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
TOT_P Saknas Minskning Kilogram/år

Miljömålskoppling

Miljömål

7. Ingen övergödning Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.2 Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen