Minimitappning/vatten i fiskväg vid vattenkraftverk_Moälven

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0246585
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Med minimitappning avses den minsta mängd vatten som måste tappas vid t.ex. ett vattenkraftverk exempelvis till en naturfåra (torrfåra). I vissa fall kan minimitappning dock ske genom kraftverket för att säkra vattenflödet i nedströms liggande vatten. Den vattentäckta ytan och vattenhastigheten är korrelerade med flödesmängden. Därmed är flödesmängden också proportionell till produktionen av fisk och smådjur i strömmande vatten. Låg vattenföring ger liten areal av strömhabitat och därmed också låg produktion av fisk och smådjur. Vissa flöden får t.ex. fisk att starta vandringar och lek, andra flödesmönster ger stimuli för viktiga faser i insekters liv, rekrytering av strandvegetation, transport av sediment och erosion. Vatten som tappas i en fiskväg hjälper fisken att hitta fiskvägen.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Kubikmeter per sekund
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Återskapa eller förbättra hydrologisk regim
 
Minimitappning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Biotopkarteringsdatabasen
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Åtgärden skapades
2015-08-11 11:20
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Senast uppdaterad
2021-02-11 18:56
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län