Ökad P- och N-rening massaindustri (ospecificerad) vid SE663487-134663

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0308751
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Under 2018 tas en ny anaerob rening i bruk som kompletterar befintlig rening. Ger minskade slammängder, minskad COD, N och P utsläpp. Nytt bleksteg som ger mindre förbrukning av kemikalier.
Åtgärden är en del av vattenmyndigheternas underlag till åtgärdsprogram. Omfattning, effekt och kostnad har tagits fram av vattenmyndigheterna utifrån en nationell åtgärdsanalys. Mer information om analysen återfinns i rapporten ” Åtgärder mot övergödning för att nå god ekologisk status - underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärder för att minska påverkan från miljöfarlig verksamhet
 
Ökad fosfor/kväverening i industri
 
Ökad P- och N-rening massaindustri (ospecificerad)
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
20 år
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2018
Slutår
Huvudman
Länsstyrelsen i Värmlands län
Informationskälla
Länsstyrelsen i Värmlands län
Åtgärden skapades
2016-11-17 14:43
Åtgärden skapades av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:08
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS