Fördjupad kartläggning av förekomsten av PFAS i Badelundaåsen

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0335465
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Poly- och perfluorerade alkylsubstanser har påträffats i vattenförekomsten. Mätningar har gjorts i vattentäkterna vid Hässlö och Fågelbacken, samt i Hässlö källa intill landningsbanan vid Västerås flygplats. Halterna har inte varit över riktvärdet för god kemisk status (90 ng/l). Men den sammanlagda halten av PFAS har i flertalet av mätningarna som gjorts vid Hässlö, Fågelbacken och Hässlö källa varit över den halt som utgör utgångspunkten för att vända trend. Utgångspunkten för att vända trend avser den halt där åtgärder bör vidtas för att tillse att halterna minskas. Utgångspunkten för att vända trend avser halten vid 20 % av riktvärdet, d.v.s. 18 ng/l. Förekomsten av PFAS och eventuella källor till förorening av PFAS i vattenförekomsten bör utredas.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Fördjupad kartläggning grundvatten
Åtgärdsinformation
Extern databas
Vattentäktsarkivet (SGU)
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2017
Slutår
Huvudman
Västerås kommun
Informationskälla
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Åtgärden skapades
2017-04-26 11:06
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län