Fördjupad kartläggning av förekomsten av PFAS i Badelundaåsen

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0335466
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Poly- och perfluorerade alkylsubstanser har påträffats i vattenförekomsten. Ett antal undersökningar av förekomsten av PFAS har utförts. I flertalet av mätningarna har inga eller endast mycket låga halter kunnat påvisas. Vid en provtagning som utförts av SGU 2012 inom nationell miljöövervakning har dock högre halter påträffats. Halterna har inte varit över riktvärdet för god kemisk status (90 ng/l), men över den halt som utgör utgångspunkten för att vända trend. Utgångspunkten för att vända trend avser den halt där åtgärder bör vidtas för att tillse att halterna minskas. Utgångspunkten för att vända trend avser halten vid 20 % av riktvärdet, d.v.s. 18 ng/l. Förekomsten av PFAS och eventuella källor till förorening av PFAS i vattenförekomsten bör utredas.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Fördjupad kartläggning grundvatten
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2017
Slutår
Huvudman
Sala kommun
Informationskälla
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Åtgärden skapades
2017-04-26 11:06
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Badelundaåsen_Sätrabrunn - WA14406491
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Sagån - AREA00305
Svartån till Mälaren - AREA00553
Delområde/Ansvarsområde
Västmanland - AREA00295
Svartån - AREA00304
Sagån - AREA00305
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Mynnar i Svartån - SE662939-153741
Utloppet av Fläcksjön - SE663813-152922
Inloppet i Fläcksjön - SE664178-152930
Mynnar i Svartån - SE664236-153124
Ovan Gussjöbäck - SE664795-152948
Vatten
Badelundaåsen_Sätrabrunn - WA14406491
Län
Västmanland - 19
Kommun
Västerås - 1980
Sala - 1981

Referenser

ID Namn Författare År URL Fil  
51562 Vattentäktsarkivet vid SGU Statens geologiska undersökningar
54088 Högfluorerade ämnen (PFAS) och bekämpningsmedel Naturvårdsverket 2016 PFAS och bekämpningsmedel_regeringsuppdraget.pdf

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter