Utsläppreduktion av metaller och försurande ämnen från sura sulfatjordar Luleå skärgård

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0335666
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärden syftar till att minska belastningen av metaller och försurande ämnen från områden med sura sulfatjordar. Markanvändningen bidrar till att metaller och försurande ämnen läcker ut från dikade sulfidsediment och orsakar överskridanden av gränsvärden för metaller (både prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen). Det gäller kustnära områden nedanför högsta kustlinjen. Hydrologisk restaurering av dikade områden, kontrollerad dränering av områden med dikade sulfidsediment och nivåhöjning av tidigare sänkta sjöar kan vara lämpliga åtgärder. En åtgärdsutredning behövs innan konkreta åtgärder kan vidtas.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2018
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-05-08 11:22
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Delavrinningsområde Utloppet av Hertsöfjärden - SE729074-179595
Delavrinningsområde Rinner mot Sörbrändöfjärden - SE728909-179901
Delavrinningsområde Rinner mot Sörbrändöfjärden - SE728862-180198
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Råne-/Luleälven med kustvatten - AREA00403
Delområde/Ansvarsområde
Norra delområdet - AREA00502
Norrbottern - AREA00278
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE8009
Delavrinningsområde
Rinner mot Sörbrändöfjärden - SE728862-180198
Rinner mot Sörbrändöfjärden - SE728909-179901
Utloppet av Hertsöfjärden - SE729074-179595

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Förorening av miljögifter