Åtgärdsutredning av metallbelastning i Rautasälven

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0337522
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Utredning av eventuella källor till metallbelastning. Vattenförekomsten har förhöjda halter av zink och det behöver klarläggas om det finns risk att miljökvalitetsnormen inte kan nås och vilka åtgärder som i så fall behövs.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Åtgärdsutredning - övervakningsbehov
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
3 år
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2018
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-05-09 15:26
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Delavrinningsområde Ovan Pahtajoki i Rautasälvens vattendragsyta - SE754473-168211
Delavrinningsområde Ovan Tiansbäcken i Rautasälvens vattendragsyta - SE754537-168088
Delavrinningsområde Ovan 755316-168670 i Rautasälvens vattendragsyta - SE754851-167508
Delavrinningsområde Ovan Kajtasijoki i Rautasälvens vattendragsyta - SE755148-167277
Delavrinningsområde Nedlagd mätstation i Rautasälven - SE754499-167859
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Finland - FI
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (Int. avr. omr. Troms - Sverige) - SE1104
1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige) - SE1TO
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Torneälven med kustvatten - AREA00400
Delområde/Ansvarsområde
Norra delområdet - AREA00502
Norrbottern - AREA00278
Huvudavrinningsområde
Torneälven - SE1000
Delavrinningsområde
Ovan Kajtasijoki i Rautasälvens vattendragsyta - SE755148-167277
Nedlagd mätstation i Rautasälven - SE754499-167859
Ovan 755316-168670 i Rautasälvens vattendragsyta - SE754851-167508
Ovan Pahtajoki i Rautasälvens vattendragsyta - SE754473-168211
Ovan Tiansbäcken i Rautasälvens vattendragsyta - SE754537-168088

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt i ett förändrat klimat kan inte bedömas.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Okänd signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Förorening av miljögifter