Minska påverkan från sura sulfatjordar

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0337538
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärden syftar till att minska belastningen av metaller och försurande ämnen från områden med sura sulfatjordar. Markanvändningen bidrar till att metaller och försurande ämnen läcker ut från dikade sulfidsediment och orsakar överskridanden av gränsvärden för metaller (både prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen). Det gäller kustnära områden nedanför högsta kustlinjen. Hydrologisk restaurering av dikade områden, kontrollerad dränering av områden med dikade sulfidsediment och nivåhöjning av tidigare sänkta sjöar kan vara lämpliga åtgärder. En åtgärdsutredning behövs innan konkreta åtgärder kan vidtas.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
0 år
Startår
2018
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-05-09 15:26
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2019-11-21 11:31
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Granån - WA34835873
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Mellanbygden med kustvatten - AREA00408
Delområde/Ansvarsområde
Södra delområdet - AREA00503
Mellanbygden med kustvatten - AREA00408
Västerbotten - AREA00277
Huvudavrinningsområde
Kålabodaån - SE23000
Delavrinningsområde
Ovan 713478-175158 - SE713615-174893
Inloppet i Selet - SE713705-174581
Mynnar i Kålabodaån - SE713592-175201
Vatten
Granån - WA34835873
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Robertsfors - 2409

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Försurning