Fördjupad kartläggning av förekomsten av Cybutryne (Irgarol) i vattenförekomsten

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0337709
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Halten av irgarol (även benämnt cybutryn) i vattenförekomsten har undersökts i en screeningprovtagning 2013. Halten uppmättes till 6,7 ng/l (0,0067 µg/l). Gränsvärdet för irgarol (cybutryn) är 0,0025 µg/l. Då den uppmätta halten är högre än gränsvärdet för årsmedelvärde bedöms god kemisk status inte uppnås i vattenförekomsten med avseende på irgarol. Bedömningen är dock baserad på endast en analys och bör därför ses som osäker. Provet är taget i närheten av Västerås avloppsreningsverks utsläppspunkt samt en marina och bör inte ses som helt representativ för hela vattenförekomsten. Baserat på denna undersökning föreligger ett förbättringsbehov med avseende på Irgarol i vattenförekomsten. Orsaker till förereningen av Irgarol behöver utredas i syfte att minska halten i vattenförekomsten.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Fördjupad kartläggning ytvatten
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
Slutår
Huvudman
Västerås kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-05-17 14:27
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Mälaren-Västerås hamnomr - WA60349805
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Västeråshamnomr-Närområde - AREA00564
Delområde/Ansvarsområde
Västmanland - AREA00295
Mälaren - AREA00306
Mälaren (Sjö) - AREA00423
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Rinner till Mälaren-Västeråsfjärden - SE660825-154247
Vatten
Mälaren-Västerås hamnomr - WA60349805
Län
Västmanland - 19
Kommun
Västerås - 1980

Referenser

ID Namn Författare År URL Fil  
54099 Occurrence of additional WFD priority substances in Sweden Sweco Environment AB 2014 SwecoAdditionalWFD2013.pdf

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - reningsverk
Punktkällor - Bräddning
Punktkällor - IED-industri
Punktkällor - Inte IED-industri
Punktkällor - Förorenade områden
Punktkällor - Deponier
Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
Diffusa källor - Urban markanvändning
Diffusa källor - Jordbruk
Diffusa källor - Skogsbruk
Diffusa källor - Transport och infrastruktur
Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark
Diffusa källor - Enskilda avlopp
Diffusa källor - Atmosfärisk deposition
Diffusa källor - Andra relevanta
Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning
Annan signifikant påverkan
Okänd signifikant påverkan
Historisk förorening

Påverkan grundvatten

Punktkällor - Förorenade områden
Punktkällor - Deponier
Punktkällor - IED-industri
Punktkällor - Inte IED-industri
Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
Diffusa källor - Jordbruk
Diffusa källor - Transport och infrastruktur
Diffusa källor - Enskilda avlopp
Diffusa källor - Skogsbruk
Diffusa källor - Urban markanvändning
Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor
Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark
Annan signifikant påverkan
Grundvattennivåförändringar
Okänd påverkan
Historisk förorening

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Förorening av miljögifter
Förorenade sediment
Försurning
Okänt betydande miljöproblem

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter
Övriga miljöproblem