Bekämpning av sjögull

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0338618
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Bekämpning av den främmande invasiva vattenväxten Sjögull (Nymphoides peltata) Syftet med projektet är att reducera utbredningen i Kronobergs län så att den invasiva främmande växten blir möjlig att kontrollera och på sikt bekämpa. Förväntat resultat är att under projektperioden bekämpa minst 45 000 kvadratmeter sjögullsbestånd. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Tingsryd, Alvesta och Växjö kommuner samt Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet är att vända den negativa trenden och öka kunskapen om den främmande arten och dess effekter för sjöns ekosystem.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Pågående
Åtgärdskategori
Reducering av invasiva främmande arter
 
Fysisk utrotning av invasiva vattenväxter
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
5 år
Startår
2016
Slutår
2019
Huvudman
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Informationskälla
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Åtgärden skapades
2017-11-13 16:15
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Hönshyltefjorden - Åsnen - WA14508202
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Mörrumsån - AREA00448
Delområde/Ansvarsområde
Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde
Mörrumsån - SE86000
Delavrinningsområde
Utloppet av Brosjön - SE626562-142914
Mynnar i Hönshyltefjorden - SE626442-143082
Vatten
Hönshyltefjorden - Åsnen - WA14508202
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Länsstyrelsen 0
Naturvårdsverket 0

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Länsstyrelserna
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Vattenråd
Ideell naturvård
Naturskyddsföreningen
Annan ideell naturvård

Synergieffekter

Synergieffekter

4.1 Flödesförändringar Positiv
4.3 Morfologiska förändringar Positiv

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Avsaknad av ekonomiska incitament

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Introducerade sjukdomar eller arter

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Annat betydande miljöproblem
Främmande arter