Bekämpning av invasiva arter, Gul Skunkkalla

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0339409
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Bekämpning av den främmande invasiva arten Gul Skunkkalla (Lysichiton americanus) pågår i strandzonen av Lilla Helge å. Under säsongen 2017 har 800-1000 plantor avlägsnats och skickats för förbränning. Uppföljning och kompletterande åtgärder kommer att ske fram till 2020.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Pågående
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
5 år
Startår
2017
Slutår
2020
Huvudman
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Informationskälla
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Åtgärden skapades
2017-12-13 13:55
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten LILLA HELGE Å: Möckeln - Målasjön - WA29688555
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Helgeå - AREA00436
Delområde/Ansvarsområde
Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde
Helge å - SE88000
Delavrinningsområde
Utloppet av Västersjön - SE629344-140432
Mynnar i Möckeln - SE628976-140289
Vatten
LILLA HELGE Å: Möckeln - Målasjön - WA29688555
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Ljungby - 0781

Åtgärdskostnader

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Länsstyrelsen - Övrigt 0
NV - Kommunala naturvårdsmedel 0
NV - Biologisk månfaldsanslag 0
NV - Övrigt 0

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Naturvårdsverket
Vattenmyndigheten
Länsstyrelserna
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Vattenråd
Ideell naturvård
Naturskyddsföreningen
Annan ideell naturvård

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Avsaknad av ekonomiska incitament
Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt i ett förändrat klimat kan inte bedömas.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Introducerade sjukdomar eller arter

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Annat betydande miljöproblem
Främmande arter