Minimitappning i fiskväg vid dammen Långforsen

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0339693
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Miljöanpassade flöde i omlöpet behövs för att garantera funktionalitet i omlöpet. Åtgärden kommer att förbättra betydande ekologiska förhållanden för alla fiskarter. Åtgärdsstorlek behövs vidare utredas för att bedöma vilket flöde som behövs för att minst uppnå ekologisk funktionalitet motsvarande god ekologisk status och Gynsamm Bevarande Tillstånd i Natura2000 område Långan; Nedströms Landösjön SE0720358.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Antal
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Återskapa eller förbättra hydrologisk regim
 
Minimitappning
 
Minimitappning i fiskväg
Åtgärdsinformation
Extern databas
Dammregister (SMHI)
Åtgärdens ID i extern databas
{E216BD88-94FC-49A9-A331-273B37530876}
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-12-18 15:07
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Senast uppdaterad
2017-12-21 17:38
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Långan - WA38784970
Vatten Långan - WA99853522
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Norra indalsälven - AREA00843
Delområde/Ansvarsområde
Indalsälven - AREA00274
Huvudavrinningsområde
Indalsälven - SE40000
Delavrinningsområde
Ovan Storflobäcken i Långans vattendragsyta - SE704587-142883
Ovan Solöjbäcken i Långans vattendragsyta - SE703515-143780
Ovan 702315-144653 i Långans vattendragsyta - SE703209-143948
Ovan 702315-144653 i Långans vattendragsyta - SE703644-143668
Ovan 702315-144653 i Långans vattendragsyta - SE703518-474889
Vatten
Långan - WA38784970
Långan - WA99853522
Län
Jämtland - 23
Kommun
Krokom - 2309
Östersund - 2380

Åtgärdseffekter

Övriga effekter

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Habitat HABITAT Saknas Saknas Ökning Hektar 7 500

Miljömålskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.