Uppströmspassage förbi Holmens kraftverk

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0340289
  • Förlängning av förvaltningscykel 2
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Det saknas passage för fauna förbi dammen i dagsläget. Får man till en fungerande konnektivtet i denna förekomst, genom åtgärd här i Holmen och vid Fiskeby kraftverk, frisätts stora arealer strömsträckor och uppväxtområden för ett flertal målarter. T ex så når uppvandrande ålyngel viktiga uppväxtområden i framförallt Glan och Roxen.
Man öppnar upp för vandring till Glan och Roxen, vidare i Motala ström och även i de större biflödena (Finspångsån, Ysundaån, Stångån och Svartån).
Åtgärdseffekten som redovisas är endast potentiella strömmiljöer uppströms och inte medräknat habitat i sjöarna. Det är oklart exakt hur mycket av sjöarna, framförallt Roxen och Glan, som utnyttjas som fiskhabitat för målarterna. Skulle man räkna med hela arealen av dessa sjöar skulle habitateffektsiffran istället vara ca 17 000 ha.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Uppströmspassage
Åtgärdsinformation
Extern databas
Dammregister (SMHI)
Åtgärdens ID i extern databas
{0A82A78D-8624-4136-B21F-8CB3D2861CD6}
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-12-20 15:04
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:00
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS