Uppströmspassage förbi Pappersfallets kraftverk

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0348472
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Pappersfallet utgör ett definitivt vandringshinder för alla arter. Fri passage förbi Pappersfallet tillsammans med åtgärderna för fri passage förbi Iggesunds kraftverk ger bättre möjlighet till naturliga ekologiska processer kopplat till reproduktion av lax och havsöring i Delångersån men också i Svågan uppströms Dellensjöarna. Dellensjöarna är reglerade och kraftverk finns även i Svågan dock inga KMV. Norra utloppet av Delångersån har fungerande vandringsvägar för åtminstone starksimmande arter som Lax och öring. Tillräckligt flöde där tillsammans med åtgärder för vandring även i södra utloppet, Iggesundsån, är lämpligt att prioritera. Målarter är lax, öring, ål och flodnejonöga. I Svågån ligger Natura2000-området Flotthöljans naturreserat som gynnas av denna åtgärd.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Uppströmspassage
Åtgärdsinformation
Extern databas
Dammregister (SMHI)
Åtgärdens ID i extern databas
{E0009502-596E-45B5-8C56-40D7356DF887}
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2018-02-20 16:22
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:07
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS