Restaurering Stordalsbäcken Lokal A

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0364717
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärder inom Lokal A i Stordalsbäcken. Restaureringslokalen ligger mellan sammanflödet med Getåbäcken och ca 400 m uppströms (till fastighetsgränsen vid N6504513, E574920, SWEREF99). Dominerande hydromorfologisk typ är Bx och Cx (biotopkarteringsmetodens benämningar). Habitatet var främst påverkat genom att några korta sträckor hade rätats samt att det var rensat på block och sten precis uppströms vägen. Utöver det var förekomsten av död ved mycket låg. Åtgärden innebar främst att död ved tillf
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 4 Antal
Sekundär 600 Kvadratmeter
Åtgärdsfas
Pågående
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärder i Vatten
Åtgärdens ID i extern databas
28318
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2018
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2019-10-22 13:41
Åtgärden skapades av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad
2020-12-18 03:01
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS