Förbättrad dagvattenhantering genom tillsyn och planering - Nässjö

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0375614
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Vattenförekomsten bedöms ha betydande påverkan från urban markanvändning för miljögifter och/eller övergödning. Kommunen ansvarar genom miljötillsyn och fysisk planering för att dagvattenåtgärder genomförs för att uppnå god status för de kvalitetsfaktorer som ligger till grund för att betydande påverkan har konstaterats. Uppgifter om genomförda dagvattenåtgärder har inhämtats under 2019 via enkät. Ytterligare underlag behöver inhämtas om genomförda dagvattenåtgärder för att kunna göra bedömning om alla tekniskt möjliga åtgärder är genomförda vid vattenförekomsten, vilket är ett av skälen för att kunna tillämpa sänkta kvalitetskrav i beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 430 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2022
Slutår
2027
Huvudman
Nässjö kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2019-11-15 15:21
Åtgärden skapades av
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
Senast uppdaterad
2020-10-30 11:18
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt