Åtgärdsutredning för höga klorid- och ammoniumhalter

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0379983
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
De förhöjda kloridhalterna kan eventuellt komma från relikt saltvatten. Även sulfathalterna är något förhöjda och har vid enstaka tillfällen överstigit riktvärdet för att vända trend. Ammonium kan möjligen härröra från mark som förorenats av enskilda avlopp som är i bruk eller varit i bruk (historiskt).
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Åtgärdsutredning - övervakningsbehov
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2022
Slutår
2027
Huvudman
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Informationskälla
Åtgärden skapades
2019-11-22 14:00
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad
2020-03-25 15:58
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län