Minska påverkan av båtliv i Rävahavet

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0383576
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärden avser att minska påverkan av båtliv i grunda vattenområden. Åtgärden kan till exempel innebära att begränsa förekomst av bryggor, pirar och platser för båtar genom planering, samfällighetsbryggor, båtpooler, båthotell/båtförvaring på land, ankringsförbud/ankringsmöjligheter och hastighetsbegränsningar.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Särskilda sjöfarts- och båtlivsåtgärder
 
Minska påverkan av båtliv
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2019-12-09 07:50
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad
2020-03-02 08:25
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Rävahavet - WA47210548
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Norra Bottenviken kust - AREA00410
Piteälven med kustvatten - AREA00405
Delområde/Ansvarsområde
Piteälven med kustvatten - AREA00405
Norbotten Kust - AREA00419
Norrbottern - AREA00278
Norra Bottenviken kust - AREA00410
Huvudavrinningsområde
Till annat land - SE000
Vatten
Rävahavet - WA47210548
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Piteå - 2581

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för sjöfart
Förändring av hydrologisk regim – Sjöfart
Förändring av hydrologisk regim - annat
Förändring av hydrologisk regim - annat: transport
Förändring av hydrologisk regim - annat: turism och rekreation
Förändring av morfologiskt tillstånd - för sjöfart
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: transport
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: turism och rekreation

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Flödesförändringar
Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar
Kontinuitetsförändringar