Biotopvård i kustvatten i Slumpfjärden

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0383589
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Vattenförekomsten bedöms vara påverkad av anläggningar för sjöfart som har negativ effekt på dess konnektivitet/ hydrologisk regim/morfologiskt tillstånd. Biotopvård kan mildra påverkan exempelvis genom ålgräsrestaurering, återetablering av makrovegetation, växtkassar, återställning av muddrade trösklar till grunda havsvikar, anläggning eller restaurering av våtmark för fiskreproduktion. Vilken åtgärd som är lämpligast styrs av många faktorer. Exempel på sådana faktorer är verksamhetens tillåtlighet, omgivningens beskaffenhet och målart. Innan en detaljerad åtgärd fastställs och genomförs behöver en utredning genomföras för att ta fram lämplig åtgärd. Det ska göras i dialog med den som är ansvarig för verksamheten.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 61 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i kustvatten
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2019-12-09 08:00
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad
2020-04-26 16:51
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Slumpfjärden - WA41428741
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Norra Bottenviken kust - AREA00410
Kalix- och Töreälven med kustvatten - AREA00402
Delområde/Ansvarsområde
Norra Bottenviken kust - AREA00410
Kalix- och Töreälvens med kustvatten - AREA00402
Norrbottern - AREA00278
Vatten
Slumpfjärden - WA41428741
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kalix - 2514

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Kontinuitetsförändringar