Biotopvård i vattendrag i Idå

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0388685
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Vattenförekomsten är påverkad av rensningar eller andra former av fysisk påverkan, och ingår helt eller delvis i markavvattningsföretag. Markavvattningsföretag har tillkommit för att hålla grundvattennivåerna nere i de områden som behöver avvattning för att kunna odlas. Markavvattning innebär oftast att vattenförekomsten rätats eller fördjupats, och att regelbundna rensningar görs. Dessa hydromorfologiska förändringar leder till att kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem försämras.
Åtgärden syftar till att mildra effekterna av påverkan.
Biotopvård i vattendrag innefattar en rad åtgärder, exempelvis återutläggning av stenblock och lekgrus, uppluckring av lekbottnar, borttagande av onaturliga sedimentansamlingar, vegetationsrensning, utläggning av död ved, ersätta artificiella erosionsskydd mot mer naturliga, att återföra vattendraget till en mer ursprunglig fåra eller form (djup, bredd, läge t.ex. återmeandring) m.m. Vilken eller vilka åtgärder som behöver göras i denna vattenförekomst behöver utredas vidare. Där så är lämpligt med beaktande av åfårans utseende kan även tvåstegsdiken komma ifråga. Åtgärdsförslaget är övergripande och syftar till att vidta de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status. Beroende på omfattningen av markavvattningsföretaget kommer skilda åtgärder att krävas samtidigt som den markavvattnande förmågan bibehålls där den är nödvändig. För mer information se beskrivningen av åtgärdstypen.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 4,1 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i vattendrag
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-01-07 15:29
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gotlands län
Senast uppdaterad
2020-04-26 13:53
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Idå - WA23701054
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Västra Gotland - AREA00474
Delområde/Ansvarsområde
Gotland - AREA00262
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE118117
Delavrinningsområde
Vid mätstation Liffedarve - SE637546-164374
Mynnar i havet - SE637289-164201
Ovan 637386-164266 - SE637500-164320
Vatten
Idå - WA23701054
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar